Vaše česká směnárna pro Karlovarský kraj v GLOBUSU
Hledat
Navigace: Karlovarská směnárenská > O nás

O nás

Jsme nezávislou společností s českým kapitálem a majiteli.

             

Máme dluholeté zkušenosti se směnárenskou činností a známe trh v Karlových Varech.

 

     Jistoty, které Vám naše společnost garantuje při výměně valut.

      Garance nejvýhodnějších zveřejňovaných kurzů v Karlových Varech a regionu.

      Garance pravosti vyplacené měny a seriozního obchodování dle platného zákona.

      Garance aktivní pomoci při zajištění méně obchodované měny a věrnostního bonusu.

       Garance objemu směny do výše pokladních zásob a zákonné výše 15.000 EUR/den/klient.

       Garance každodenní dostupnosti našich služeb včetně svátků na úrovni bankovního provozu.

        Garance směny přes speciální software "Směnárna" jež archivuje všechny směnárenské operace.

_______________________________________________________________________________________________

V naší směnárně platební kartou nezaplatíte. Proč?

Častý dotaz našich klientů směřuje na možnost úhrad valutových obchodů platební kartou v hotovostní směnárně. Takovou platbu kartou bohužel naše společnost neumožňuje. Proč?

Úhrada platební kartou by pro české klienty měla smysl jen pro prodej cizích měn, tj. v situaci, kdy si klient cizí měnu kupuje. Málokdo ale ví, že tyto karetní operace jsou zatížené poplatkem, který jde k tíži klienta.

Zdánlivě výhodná směna se tak po započtení poplatku změní ve velice nevýhodnou operaci. Už poplatek ve výši 2% způsobí kurzový rozdíl větší, než je kurzový rozdíl mezi běžnými a VIP prodejními kurzy. Řešení je přitom jednoduché. Navštívit některý z bankomatů v okolí, vybrat si potřebný objem českých korun, kdy se mnohdy neplatí poplatek nebo jen velmi malý a směnu realizovat standardním způsobem v hotovosti v naší směnárně.

Zahraniční turisté řeší obdobnou situaci při nákupu českých korun. Zde platí stejná pravidla a navíc by došlo při stržení částky k dvojímu přepočtu. Nejprve by se klientovi přepočítala cizí měna naším kurzem na CZK a následně by při zaúčtování došlo k přepočtu z ekvivalentu CZK na měnu, ve které má klient vedený účet a to kurzem jeho banky. I v tomto případě je nejjednodušší a pro klienta nejvýhodnější řešení výběr z bankomatu.

Jak je patrné, karetní operace a hotovostní směny nejdou příliš dohromady, a to platí nejen u nás, ale i v zahraničí. Takže pokud potřebujete jako turista v zahraničí místní měnu a máte jen platební kartu, jednoduše si vyberte potřebnou částku z bankomatu. Je to nejvýhodnější způsob, jak si opatřit dodatečnou hotovost. Jestliže si potřebujete nakoupit cizí měnu, vyberte si české koruny nejprve z bankomatu a teprve pak navštivte směnárnu.

        

Spolupracujeme s obchodními partnery

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

Oprávnění k provozování směnárenské činnosti

 

Česká národní banka

POBOČKA PLZEŇ

HUSOVA 10

305 67 PLZEŇ

                                                                                              V Plzni dne 7.6.2013

                                                                                              Vypraveno dne 7.6.2013

                                                                                              Sp.zn. SRE 2013/ 14 /764.300

                                                                                              Č.j. : 2013/ 10629 /764.300

                                                                                              Počet listů: 1

 

O S V Ě D Č E N Í  O  R E G I S T R A C I  K E  S M Ě N Á R E N S K É  Č I N N O S T I

 

Česká národní banka, jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a devizový orgán podle zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „devizový zákon“), na základě žádosti o registraci ke směnárenské činnosti ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 devizového zákona podané dne 26.4.2013 společností Karlovarská směnárenská s.r.o., Č 017 19 963, se sídlem U Brodu 75, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary vydává podle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) :

Osvědčení o registraci ke směnárenské činnosti společnosti Karlovarská směnárenská s.r.o., IČ 017 19 963 se sídlem U Brodu 75, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary provedené podle § 3 devizového zákona.

Registrace č. SRE 2013/14/764.300 byla provedena dne 7. června 2013.

Registrace byla provedena na dobu neurčitou.

P O U Č E N Í

Proti tomuto osvědčení o registraci nelze podat rozklad podle ustanovení § 152 odst. 1správního řádu, neboť se nejedná o rozhodnutí. Podle ustanovení § 156 odst. 1 správního řádu trpí-li osvědčení správního orgánu vadami, které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob, správní orgán je opraví usnesením, které se pouze poznamená do spisu.

 

           Ing. Jan Hošek                                                                                        Ing. Václav Petřík

           ředitel pobočky                                                                           vedoucí odboru ekonomicko-správního

       „podepsáno elektronicky“                                                                          „podepsáno elektronicky“

 

Osvědčení se doručuje: Karlovarská směnárenská s.r.o., U Brodu 75, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary

_____________________________________________________________________________________________

Výpis z obchodního rejstříku

 

Mgr. Bc. Vladimír Kňákal - General & Executive Director Ltd. 

Pracoval 30 let ve služebním poměru v ozbrojených sborech ministerstva vnitra a ministerstva financí. V posledních dvaceti letech se zabýval odhalováním a vyšetřováním obchodních podvodů a závažné organizované hospodářské trestné činnosti s celostátním i mezinárodním rozsahem.  Je odborníkem na trestní právo a fiskální trestnou činnost, zejména cizojazyčných organizovaných skupin.  Vystudoval obor právo a poté mezinárodní vztahy. Je dobrovolným hasičem.

 

Blanka Kňákalová - provozní ředitelka

Od roku 1980 se nepřetržitě pohybuje v bankovnictví v oboru směnárenství. Pracovala ve Státní bance Československé, pobočce Karlovy Vary – směnárna Tržiště. Po roce 1989 se nástupnickou bankou stala Komerční banka, a.s. kde byla zaměstnána až do roku 2005. Posledních deset let pracovala ve směnárenském provozu zahraniční směnárenské společnosti v lázeňském centru Karlových Varů. Je odborníkem na rozpoznávání padělků bankovek a na valutovou pokladní činnost ve směnárenském provozu. Vystudovala obchodní akademii.

 
© karlovarska-smenarenska.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky