Vaše česká směnárna pro Karlovarský kraj v GLOBUSU
Hledat
Navigace: Karlovarská směnárenská > Reklamační řád

Reklamační řád

 

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ UŽIVATELŮ
(REKLAMAČNÍ ŘÁD)

Klienti společnosti Karlovarská směnárenská s.r.o. mají nepopiratelné právo v souladu s platnými právními předpisy vyjádřit nespokojenost s poskytovanými směnárenskými službami či s nevhodným chováním zaměstnanců formou reklamace nebo stížnosti

 • Reklamací se rozumí požadavek klienta, aby Karlovarská směnárenská s.r.o. napravila nesprávný postup zaměstnance při poskytování směnárenských služeb, který byl dle názoru klienta proveden v rozporu s platným devizovým právem.
 • Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta s jednáním zaměstnance Karlovarská směnárenská s.r.o. nebo s obchodními podmínkami nákupu a prodeje valut a dále s postupem odpovědné osoby při vyřízení reklamace.
 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

Reklamace musí obsahovat:

 • přesný popis nesprávného postupu zaměstnance a předložení odpočtu (potvrzení o provedeném obchodě)
 • údaje identifikující osobu, která reklamaci podává, za koho a jakým jménem jedná
 • kontaktní adresu, popřípadě telefonické nebo emailové spojení pro upřesňující dotazy
 • prohlášení, že údaje uváděné v souvislosti s reklamací jsou pravdivé
 • podpis osoby podávající reklamaci

Karlovarská směnárenská s.r.o. je oprávněna požadovat předložení dalších dokladů anebo poskytnutí dalších informací.

Stížnost by měla obsahovat:

 • srozumitelný popis události, jež vedla k podání stížnosti
 • údaje identifikující osobu, která stížnost podává, za koho a jakým jménem jedná

Stížnost by měla být doložena příslušným dokladem o podstatě stížnosti.

 1. Způsob podání reklamace a stížnosti
 • osobně na provozovně, kde k události mělo dojít, kdy obdrží podatel kopii zápisu o podání s vyznačením data přijetí, řádně potvrzenou přijímajícím pracovníkem
 • písemně na adrese sídla společnosti Karlovarská směnárenská s.r.o.
 1. Lhůty pro uplatnění reklamace a stížnosti

Reklamace

Reklamaci je nutno uplatnit přímo na místě při zjištění u probíhajícího obchodu po subjektivním jištění okolnosti, např. nesrovnalost v potvrzení o prováděném obchodu atd.

lhůta pro uplatnění reklamace:

u transakcí provedených v hotovosti je možno podat reklamaci bezprostředně po vyplacení hotovosti klientovi, nejpozději však do jeho odchodu od pokladny, kde byla provedena hotovostní transakce

Upozornění: Klient je povinen vždy přepočítat hotovost a zkontrolovat správnost údajů na pokladním dokladu (odpočtu, příjmovém nebo výdajovém dokladu) ihned. Pokud se klient u vkladu do výše ekvivalentu 1 000 EUR nebude identifikovat, může být vyřízení reklamace ztíženo, výsledkem může být i zamítnutí reklamace.

Stížnost

Stížnost by měla být podána bez zbytečného odkladu.

lhůta pro podání stížnosti:

nejpozději do 30 dnů od prvního podnětu k podání stížnosti.

 1. Lhůta pro vyřízení reklamace a stížnosti

Reklamace

Lhůta pro vyřízení reklamace: je nejdéle do 30 dnů od prokazatelného obdržení reklamace Společností.

Stížnost

Lhůta pro vyřízení stížnosti: stížnosti jsou zpracovány v co nejkratší možné době. Společnost zpravidla odpovídá na přijaté stížnosti do 14 dnů od jejich obdržení. U komplikovanějších případů je lhůta pro vyřešení stížnosti 30 dnů.

5. Informace o vyřízení reklamace a stížnosti​

Reklamace

Společnost Karlovarská směnárenská s.r.o. vyrozumí klienta písemně – poštou nebo elektronicky.

Stížnost

Společnost Karlovarská směnárenská s.r.o. vyrozumí klienta písemně – poštou nebo elektronicky.

Písemnou odpověď na stížnost Společnost zašle klientovi pouze v případě, že tato forma odpovědi je klientem požadována. Náklady spojené s vyřizováním reklamací/stížností uplatněných klienty nese Společnost.

 1. Řešení sporů

    Klient má právo podat návrh na řešení sporu Kanceláří finančního arbitra (Legerova 69, 110 00 Praha 1) nebo     stížnost u České národní banky (Na příkopě 864/28, 11000 Praha 1). 

   Client is entitled to submit a proposal to solve the dispute to the Office of Financial Arbiter (address Legerova    69, 110 00 Praha 1) or submit a complaint to Czech National Bank (address Na Příkopě 864/28, 00 Praha 1).

 

Desatero pro klienta směnárny

 1. Před směnou si pozorně přečtěte veškeré informace na kurzovním lístku a ceníku poskytovaných služeb.
 2. Nákup a prodej cizí měny a jim příslušné kurzy je třeba chápat z pohledu směnárny. Za prodejní kurz tak získáte výměnou za českou korunu cizí měnu. Za nákupní kurz získáte výměnou za cizí měnu české koruny.
 3. Směnné kurzy i výše poplatků se u jednotlivých směnáren mohou lišit. Směnárny je stanovují samostatně, nezávisle na kurzech vyhlašovaných Českou národní bankou.
 4. Některé směnárny umožňují před transakcí sjednání individuálního kurzu, některé stanoví dvojí kurzy v závislosti na výši obchodované částky.
 5. Vždy se nejprve informujte o tom, jaká bude výše protihodnoty, kterou transakcí získáte. Směnárna Vám musí tuto informaci předem poskytnout zákonným způsobem (tzn. tak, aby měl klient možnost tuto informaci následně opakovaně zobrazit, např. graficky - vytisknout a předat klientovi, a nikoliv jen znázornit na kalkulačce apod.). Pokud tuto informaci neobdržíte, nepředávejte svoji hotovost obsluze směnárny a vyhledejte raději směnárnu jinou, jde totiž o hrubé porušení zákona.
 6. Pokud jste již předali hotovost a před tím Vám byla zákonným způsobem sdělena její protihodnota, ověřte si, zda výše sděleného kurzu odpovídá kurzu na kurzovním lístku a poplatkům a v případě, že tomu tak není, směněnou hotovost, kterou Vám vyplácí směnárna nepřebírejte a trvejte na provedení storna transakce a vrácení Vaší hotovosti. Směnárna je povinna storno provést a údaje o neprovedené transakci a stornu je povinna evidovat.
 7. Po provedení směny trvejte na vydání dokladu (tzv. odpočtu) o poskytnutí služby, směnárna je dle zákona povinna Vám jej vždy vydat. Nevydání dokladu (odpočtu) je hrubým porušením zákona.
 8. V případě, že transakce proběhla v souladu s informacemi uvedenými na kurzovním lístku a ceníku poskytovaných služeb a byla Vám zákonným způsobem a předem sdělena výše protihodnoty nakupované nebo prodávané měny, není směnárna povinna od transakce odstoupit.
 9. Pokud jste nebyli spokojeni s kvalitou směnárenských služeb uplatněte reklamaci ihned po provedení transakce ve směnárně. Požádejte o kontakt na odpovědného pracovníka společnosti.
 10. Pokud směnárna reklamaci neuzná, můžete podat písemnou stížnost České národní bance. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti může Česká národní banka zahájit se směnárnou sankční správní řízení a uložit jí pokutu. Česká národní banka ovšem nemá pravomoc přikázat náhradu Vám způsobené škody ani jinak rozhodovat soukromoprávní spor mezi Vámi a směnárnou. Klient má tedy právo podat návrh na řešení sporu Kanceláří finančního arbitra (Legerova 69, 110 00 Praha 1) a nebo výše popsanou stížnost u České národní banky (Na příkopě 864/28, 11000 Praha 1) Client is entitled to submit a proposal to solve the dispute to the Office of Financial Arbiter (address Legerova 69, 110 00 Praha 1) or submit a complaint to Czech National Bank (address Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1).
 
© karlovarska-smenarenska.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky